26 maja 2012

Do 20mln zł na wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej

27 sierpnia rusza nabór wniosków w ramach pilotażowego programu realizowanego przez PARP w ramach IV osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dofinansowaniu podlegać będą koszty inwestycyjne związane z wdrożeniem wynalazku, koszty usług doradczych i tłumaczeń. Wdrażany wynalazek powinien być objęty ochroną patentową albo też zgłoszony do ochrony patentowej. Nabór będzie otwarty w terminie 27 sierpnia [...]

29 lutego 2012

15 czerwca obchodzimy Światowy „Dzień Wiatru”.

Co roku dnia 15 czerwca na całym świecie obchodzony jest „Dzień Wiatru” jako element ogólnoświatowej kampanii na rzecz promocji wiatru, jako odnawialnego i czystego źródła energii. Instytucją koordynującą wydarzenie jest Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (EWEA). Celem akcji jest zwiększenie świadomości środowisk decyzyjnych oraz społeczeństwa w kwestii potencjału, jaki posiada wiatr, nieograniczoności zasobów wietrznych oraz pozytywnych [...]

28 lutego 2012

Dotacja na kolektory słoneczne

Zwrot kosztów zakupu kolektorów słonecznych można uzyskać korzystając z Programu dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji; część 3. dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych. Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że na dzień 31 stycznia 2012 roku posiadał [...]

Nabór wniosków na budowę i przebudowę sieci elektroenergetycznych dla OZE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ciągu miesiąca planuje ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 4) Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu umożliwienia przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE)”. Planowana alokacja środków dla tego naboru to 55 mln [...]

Dostępne środki w ramach Funduszu Termomodernizacji i Remontów BGK

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów warunkiem niezbędnym dla uzyskania premii termomodernizacyjnej lub remontowej jest przedstawienie audytu energetycznego remontowego (modernizowanego) budynku i jego pozytywna weryfikacja przez BGK. Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii cieplnej ze źródeł odnawialnych. W ramach programu [...]

1 2 3