23 stycznia 2013

Rusza Program GEKON – Dotacje unijne na innowacyjne technologie z zakresu ochrony środowiska

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłaszają otwarcie I konkursu w ramach Programu Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych.

 

O dofinansowanie badań naukowych, prac rozwojowych oraz wdrożeń powstałych w ich wyniku innowacyjnych technologii proekologicznych będą mogły ubiegać się następujące podmioty:

1) Przedsiębiorcy,

2) Konsorcja naukowe (co najmniej jeden przedsiębiorca i jedna jednostka naukowa),

3) Grupy przedsiębiorców

 

Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać do 80% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych. Jednostki naukowe uczestniczące w fazie B+R będą mogły otrzymać nawet do 100% poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

Dofinansowane w ramach GEKONu projekty realizowane będą w dwóch fazach:

1) badawczo-rozwojowej,

2)wdrożeniowej.

 

Cel programu będzie realizowany w następujących obszarach:

1) Środowiskowe aspekty pozyskiwania gazu niekonwencjonalnego,

2) Efektywność energetyczna i magazynowanie energii,

3) Ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód,

4) Pozyskiwanie energii z czystych źródeł,

5) Nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz recyklingu odpadów.

 

Budżet programu wynosi 400 mln PLN (po 200 mln PLN z NCBiR oraz NFOŚiGW). Budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w I konkursie wynosi 280 mln zł.

 

Nabór wniosków wstępnych będzie prowadzony od 01 marca 2013 r. do 14 marca 2013 r.

Ogłoszenie II Konkursu planowane na wrzesień/październik 2013 r.