6 lutego 2013

Program NFOŚiGW „Efektywne wykorzystanie energii”

W ramach programu priorytetowego „Efektywne wykorzystanie energii” mali i średni przedsiębiorcy, których przeciętne zużycie energii końcowej wynosi ponad 20 000 MWh/rok będą mogli uzyskać:

 

1. dofinansowanie audytu energetycznego w wysokości 70% jego kosztów,

2. pożyczkę na pokrycie do 75% kosztów przedsięwzięcia inwestycyjnego służącego poprawie efektywności energetycznej wykonywanego według zaleceń audytu.

 

Wsparcie składa się z dwóch części:

Cześć 1 – kompleksowe audyty energetyczne i elektroenergetyczne w podmiotach, w których minimalna wielkość przeciętnego zużycia energii, w roku poprzedzającym złożenie wniosku o audyt, wynosiła 20 000 MWh/rok
Koszty kwalifikowane części 1:

koszty audytu energetycznego i elektroenergetycznego.

Forma wsparcia:

Dotacja do 70% kosztów kwalifikowanych (pomoc de minimis).

 

Część 2 – wykonanie na podstawie zaleceń audytu (wskazującego na możliwość oszczędności w zużyciu energii nie mniej niż 7%) przedsięwzięcia inwestycyjnego służącego poprawie efektywności energetycznej o minimalnym koszcie kwalifikowanym 5 mln PLN.

Koszty kwalifikowane części 2:

plany i projekty, nabycie gruntu i przygotowanie placu budowy, nabycie maszyn i urządzeń, roboty montażowe i budowlano – montażowe, nabycie wartości niematerialnych i prawnych, prace geodezyjne i konserwatorskie, nadzór inwestorski.

Forma wsparcia:

Pożyczka: 3,5 mln PLN – 90 mln PLN, do 75 % kosztów kwalifikowanych
Oprocentowanie pożyczki w skali roku wynosi WIBOR 3M + 50 pkt bazowych

 

Terminy konkursów:

Część 1:
11.02. – 28.02.2013
01.04. – 30.04.2013
03.06. – 28.06.2013
02.09. – 30.09.2013
04.11. – 29.11.2013
Część 2:
11.02. – 28.02.2013
03.06. – 28.06.2013
02.09. – 30.09.2013 ( pod warunkiem dostępności środków w ramach alokacji)

 

Najbliższy konkurs (11.02-28.02.2013) przewiduje alokację:

5 mln PLN na część 1 oraz 150 mln PLN na część 2.