18 lutego 2012

Dotacja na kolektory słoneczne

Zwrot kosztów zakupu kolektorów słonecznych można uzyskać korzystając z Programu dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji; część 3. dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że na dzień 31 stycznia 2012 roku posiadał następujące środki na rachunku Funduszu Termomodernizacji i Remontów w ramach limitów dla poszczególnych premii:

 

    • termomodernizacyjnej – 60,6 mln zł
    • remontowej – 9,2 mln zł
    • kompensacyjnej – 8,6 mln zł

O premię remontową mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 r. Premia remontowa stanowi 20% kwoty kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia remontowego, jednak nie więcej niż 15% poniesionych kosztów przedsięwzięcia.